Đi làm thuê hay KD tự do? Tự do có được ngồi điều hòa không?

Bình luận ( trả lời ngay)